Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 4544.

1. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 9- CĐ3 - Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

2. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 8- CĐ2 - Luyện tập và biểu diễn/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

3. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 6- CĐ2 - Ôn chim chích choe; Nhạc cụ so loan/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

4. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 7- CĐ2 - TTAN: Đàn bầu việt nam - Vận dụng sáng tạo/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

5. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 5- CĐ2 - Học hát:Chim chích choè/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

6. NGUYỄN THỊ NGHỊ
    Tiết 4- CĐ1 - Ôn hát; Đọc nhạc, Vận dụng sáng tạo/ Nguyễn Thị Nghị: biên soạn; TH Phú Cát.- 2023.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 2; Âm nhạc; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

7. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Ôn tập cuối năm - Hình phẳng hình khối. Dài, ngắn. Đo độ dài. Đọc giờ trên đồng hồ, xem lịch tuần/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

8. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Ôn tập cuối năm - Cộng trừ trong phạm vi 100/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

9. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Ôn tập cuối năm - So sánh các số trong phạm vi 100/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

10. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    Ôn tập cuối năm - Các số đến 100/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

11. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ12 - Thực hành nói thời gian/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

12. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ12 - Ôn tập chung/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

13. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ12 - Đồng hồ, xem giờ/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

14. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ12 - Các ngày trong tuần/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

15. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ11 - Xăng-ti-met/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

16. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ11 - Thực hành đo độ dài/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

17. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ11 - Dài hơn, ngắn hơn/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

18. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ11 - Dài bao nhiêu/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

19. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ10 - Vận dụng phép tính trừ/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

20. NGUYỄN THỊ HƯƠNG
    CĐ10 - Vận dụng phép tính cộng/ Nguyễn Thị Hương: biên soạn; TH Phú Cát.- 2024.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: TH Phú Cát (Hà Nội)

Trang sau |